Házirend-napirend

Időpont

Tevékenység

7:00 - 8:30

Folyamatos érkezés, átöltözés, közös reggeli

8:30 - 9:15

Kreatív óra (heti rend szerint)

9:15 - 10:00

szabadon választott tevékenységek, játék, spontán kezdeményezések

10:00 – 10:30

Tisztálkodás, tízórai (gyümölcsözés)

10:30 - 11:30

Játék az időjárástól függően a szabadban vagy a szobában

11:30 - 12:30

Tisztálkodás, készülődés az ebédhez, ebéd

12:30 - 13:00

Fogmosás, készülődés az alváshoz

13:00 - 15:00

Csendes pihenő (mesehallgatással)

15:00 - 15:30

Uzsonna

15:30 - 17:00

Játék, folyamatos hazamenetel

 

A PETJES Családi Bölcsőde Házirendje

 

Az ellátott gyermekek köre

 

1.)    A családi napközi, családban élő 1 éves-4 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

2.)     A gyermek felvételét a szülő az ellátást végzőnél, illetve a fenntartó képviselőjénél kérheti. Az ellátást végző és a szülő a fenntartó képviselőjének közreműködésével megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. 

 

Gyermeklétszám

 

3.)    A gyermeklétszám az ellátást végző személy saját napközbeni ellátást igénylő gyermekét is figyelembe véve maximum 5 fő lehet. Ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van, további 2 gyermek ellátására van lehetőség.

 

Nyitvatartási idő

 

4.)    A családi bölcsőde rendes nyilvántartási ideje munkanapokon reggel 7 órától délután 17 óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség.

5.)    A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülők és az ellátást végző közösen döntenek, s azt írásba foglalják. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről a fenntartó gondoskodik az érintettek egyetértésével.

 

Étkeztetés

 

6.) Az ellátást végző gondoskodik a gyermek négyszeri étkeztetéséről az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával, továbbá az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait kell figyelembe venni.

 

7.) A családi bölcsődét igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermek étkezéssel kapcsolatosan kialakult  egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.

 

Napirend

 

8.) Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

 

Együttműködés a szülőkkel

 

9.) Az ellátást végző gondozó tevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel és a családi bölcsőde munkatársaival.

10.)  A szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén, az ellátást végző köteles azt jelezni a fenntartónak, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. Az ellátást végző nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni.

A szülő panaszával a fenntartóhoz fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a fenntartó 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

11.) Az ellátást végző ellenkező megállapodás hiányában csak a fenntartóval szerződést kötőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, köteles azt írásban rögzíteni. Ennek hiányában - váratlan akadály esetén - legalább telefonon köteles értesíteni az ellátást végzőt, ki viheti el  gyermekét.

12.) Az ellátást végző csak a megállapodási szerződésben megjelölt gyermek részére nyújthat szolgáltatást.

             

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem

 

13.). A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a szülő bemutatja arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. 

14.)  A szülő, törvényes képviselő  a gyermek betegségét - mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást - legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni.

15.) Lázas (hőemelkedést is beleértve – vagyis 37.1 C felett), fertőző beteg (a bakteriális – vagyis zöld színű orrfolyás esetét is beleértve) gyermeket nem fogad a családi napközi. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A szülő a gyermeket az értesítéstől számított 1 órán belül köteles haza vinni.

16.) Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

17.) A szülő, törvényes képviselő biztosítja a gyermek személyes higiénés eszközeit az ellátást végzővel egyeztetett módon.  (pelenka, nagyobbaknál fogkrém, fogkefe, fésű).

18.) Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a fenntartó rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

 

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

 

19.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló kérdőív kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A kérdőívben rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat.

20.) A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

21.) A szülő vállalja, hogy együttműködik a családi napközi munkatársaival a családi napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében.

 

Egyéb rendelkezések

 

22.) A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat, illetve az is a megállapodás felbontásával járhat, amennyiben a Szülő a térítési díjjal 15 napot meghaladó késedelembe esik. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a családi bölcsőde vezetője dönt.

A családi bölcsőde évente két alkalommal élhet az árváltozás jogával.

23.) A fenntartó az ellátást végzővel és a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti.

24.) A Házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a társaság képviselőjétől veszi át.